Vải không dệt cuộn


Một số hình ảnh vải không dệt dạng cuộn:
ảnh footer2ảnh footer1ảnh footer3ảnh footer4ảnh footer5ảnh footer6ảnh anh footer