Túi vải không dệt đáy dán lục giác

Một số hình ảnh mẫu túi: 

ảnh footer2ảnh footer1ảnh footer3ảnh footer4ảnh footer5ảnh footer6ảnh anh footer